Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

wikar13wikar

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viamoreorless moreorless
wikar13wikar
3023 0954 500
Reposted fromkaleson kaleson viamoreorless moreorless
wikar13wikar
wikar13wikar
Reposted fromFlau Flau viaangusiasty angusiasty

August 08 2017

wikar13wikar
3134 9e7b 500
Reposted fromxanth xanth viaangusiasty angusiasty

August 01 2017

wikar13wikar
wikar13wikar
Reposted fromI-am-Fine I-am-Fine viaLettia Lettia

July 31 2017

wikar13wikar
Reposted fromtfu tfu viaangusiasty angusiasty
wikar13wikar
2498 4ea2
Reposted fromzie zie viaangusiasty angusiasty

July 18 2017

wikar13wikar
wikar13wikar
2451 7e06 500
Reposted fromkaiee kaiee viaangusiasty angusiasty

April 23 2018

wikar13wikar
Reposted fromFlau Flau viaangusiasty angusiasty

August 08 2017

wikar13wikar
3134 9e7b 500
Reposted fromxanth xanth viaangusiasty angusiasty

August 01 2017

wikar13wikar
wikar13wikar
Reposted fromI-am-Fine I-am-Fine viaLettia Lettia

July 31 2017

wikar13wikar
Reposted fromtfu tfu viaangusiasty angusiasty
wikar13wikar
2498 4ea2
Reposted fromzie zie viaangusiasty angusiasty

July 18 2017

wikar13wikar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl